+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

Vyhlásenie súťaže v kreslení a maľovaní pre deti

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE

„Mladý umelec Kvapky nádeje“

Nadácia KVAPKA NÁDEJE vyhlasuje týmto I.ročník súťaže v kreslení a maľovaní pre deti – pacientov onkologicko-hematologických centier detských nemocníc pod názvom „Mladý umelec Kvapky nádeje“.

Nadácia KVAPKA NÁDEJE bola založená v roku 2010 pani Vendulou Auš Svobodovou s cieľom podporovať liečebné, školské, kultúrne a sociálne potreby chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením; vybudovať na Slovensku tradíciu Kvapky nádeje a osloviť širokú verejnosť; vytvoriť väzby s občanmi, spoločnosťami a organizáciami, ktoré budú aktivity tejto renomovanej nadácie dlhodobo podporovať; umožniť podporu činnosti nadácie prostredníctvom darcovských SMS a sponzorských príspevkov, ktoré budú použité na zakúpenie prístrojového vybavenia a skvalitnenie prostredia pre deti s onkologickými ochoreniami.

Nadácia I.ročník súťaže vyhlasuje s cieľom podporiť deti s onkologickými ochoreniami v ich boji proti zákernej chorobe, pomôcť odreagovať sa a podporiť ich talent a tvorivú fantáziu.

  • Deti môžu svoje obrázky nakresliť k dvom súťažným témam:

„Môj najkrajší sen“
„Moje najkrajšie Vianoce“.
Obrázky môžu byť nakreslené (namaľované) ľubovoľnou technológiou v maximálnej veľkosti výkresu formátu A3.

  • Ako doplnkovú kategóriu, Nadácia KVAPKA NÁDEJE, týmto zároveň vypisuje súťaž pre rodičov pod názvom „Šťastný príbeh môjho dieťaťa“, do ktorej sa môžu zapojiť rodičia detských onkologických pacientov a opísať príbeh svojho dieťaťa a svojej rodiny v rozsahu maximálne dvoch 2 strán formát A4.

Súťažné kategórie:

Súťaž je určená:
a) deťom, ktoré sa v súčasnosti liečia na onkologické ochorenia, alebo v minulosti boli liečené na onkologické ochorenia;
Prvá kategória A: pre deti do 8 rokov
Druhá kategória B: pre deti od 9 do 15 rokov
– Súťažné témy budú vyhodnocované samostatne – „Môj najkrajší sen“ a „Moje najkrajšie Vianoce“.
b) rodičom detí uvedených pod písmenom a)

Termín súťaže:

Do 15.05.2012 môžu mladí umelci kresliť/maľovať svoje obrázky k uvedeným témam a zároveň rodičia napísať svoje príbehy.

Adresa pre zasielanie súťažných prác:
Nadácia KVAPKA NÁDEJE
Mierová 83
821 05 Bratislava

Na zadnej strane obrázka prosíme uviesť:

– meno malého autora, vek, adresu,
– meno rodiča, telefonický kontakt, E-mailová adresa
– nemocnica v ktorej sa malý autor liečil
Na príbeh rodičov prosíme tiež uviesť identické údaje.
Do obálky vložte obrázok s vyplnenými údajmi, spolu so Čestným vyhlásením podpísaným rodičom – zákonným zástupcom a obálku označte heslom: „Mladý umelec Kvapky nádeje“.
Hodnotenie a ocenenie prác:
Zo všetkých doručených zásielok o absolútnych víťazoch rozhodne výlučne odborná porota, ktorá vyberie tri najlepšie práce v každej kategórii.

Výhercovia v každej kategórii získajú:

1.cena – týždňový pobyt pri mori pre výhercu v doprovode rodičov od CK Hydrotour
2. cena – darčekový poukaz na zájazd od CK Hydrotour
3. cena – maliarska sada a plátna od CK Hydrotour

Tri najlepšie práce k téme „Moje najkrajšie Vianoce“ budú použité na vianočné pohľadnice Nadácie KVAPKA NÁDEJE.
Najnápaditejšie obrázky budú uverejnené v časopisoch mediálnych partnerov nadácie a na našej webovej stránke.

Exkluzívnym partnerom cien v súťaži „Mladí umelci Kvapky nádeje“ je cestovná kancelária Hydrotour.
HYDROTOUR, cestovná kancelária a.s.
bola založená v roku 1994 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V roku 2004 bola pretransformovaná na súčasnú akciovú spoločnosť. V súčasnosti spoločnosť so sídlom v Bratislave podniká prostredníctvom 17 vlastných pobočiek a cca 600 províznych predajcov v celej SR. V súčasnosti patrí HYDROTOUR k jedným z najvýznamnejších touroperátov na Slovensku. Filozofiou spoločnosti pre poskytovať najvyššiu kvalitu za prijateľné ceny pre čo najširšiu klientelu v starostlivosti česky a slovensky hovoriacich delegátov a animátorov. Cestovná kancelária sa dominantne zameriava na kvalitnú klubovú dovolenku najmä pre rodiny s deťmi.
Z troch najlepších príbehov zaslaných rodičmi budú vyhotovené krátke filmové dokrútky, ktoré budú predstavené verejnosti v televíznom prenose.

Termín a výsledky budú oceneným autorom včas oznámené.

Ďalšie potrebné informácie získate na: E-mail: info@kvapkanadeje.sk
Telefón: 02-43423901
Internetová stránka: www.kvapkanadeje.sk

Všeobecné informácie:

Táto súťaž je prvým ročníkom v poradí. Vyhlasovateľom je Nadácia KVAPKA NÁDEJE. Úplné znenie pravidiel je k dispozícii aj na internetovej stránke usporiadateľa.
Úplné znenie pravidiel:

  • Prihlásením uchádzača do súťaže vyjadruje zákonný zástupca svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže a v prípade získania výhry so zverejnením mena, priezviska a bydliska uchádzača. Odoprením tohto súhlasu zaniká právo na výhru, po prevzatí výhry už nie je možné súhlas odoprieť.
  • Vyhodnotenie výhercov prebehne do 30 dní od ukončenia súťaže. Výhercovia budú vyrozumení o výsledkoch súťaže poštou, resp. E-mailom.
  • Neprevzaté výhry prepadajú vyhlasovateľovi. Na výhry neexistuje právny nárok a nie je možné ich vymáhať súdnou cestou. Výhru nemožno požadovať vo forme finančného alebo iného plnenia.
  • V prípade, že výherca uvedie nesprávnu adresu a vyhlasovateľovi sa nepodarí výhercu vyrozumieť, prípadne výherca neprevezme zásielku s výhrou do 31.9.2012, či v prípade ďalších okolností vylučujúcich uskutočnenie plnenia výhercovi, ktoré nespôsobí vyhlasovateľ súťaže, stráca výherca nárok na výhru.
  • Účasťou na súťaži súhlasí každý s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený bezplatne uverejňovať mená, či obrazové záznamy výhercov v oznamovacích prostriedkoch a v propagačných materiáloch vyhlasovateľa súťaže, alebo v materiáloch Partnerov vyhlasovateľa. Odoprením tohto súhlasu zaniká právo na výhru; po prevzatí výhry už nemožno súhlas odoprieť.
  • Účasťou na súťaži každý uchádzač potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a predovšetkým s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a že má právo na prístup k nim.
  • O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou vyhlasovateľ. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej
Vyhlásenie súťaže v kreslení a maľovaní pre deti
Prejsť na začiatok