+421 905 744 774      Mierová 83, 826 Bratislava       info@kvapkanadeje.sk

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Nadačný fond Kvapka Nádeje bol založený s cieľom trvale a kontinuálne podporovať rekonštrukciu a výstavbu novej transplantačnej jednotky kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch.

Ciele nadácie

Aktivity nadácie sú zamerané na:

 • Pomoc pri financovaní prístrojového vybavenia a prevádzky Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Ústavu detských chorôb v Bratislave (t.j. bývalá Detská fakultná nemocnica Kramáre), Národného registra darcov kostnej drene SR
 • Pomoc pri zlepšení diagnostických postupov a liečebných metód v oblasti rakoviny a iných nádorových chorôb
 • Pomoc v oblasti psychosociálnej opatery, detských onkologických pacientov a ich rodín.
 • Podpora vedeckých aktivít, prioritne v oblasti liečby rakoviny a iných nádorových a onkologických chorôb
 • Podpora hemato–onkologických centier v regionálnych nemocniciach na celom Slovensku

V roku 2010 bola transplantačná jednotka kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch, ktorá je jediným miestom v Slovenskej republike kde sa od roku 1995 prevádzajú transplantácie kostnej drene, vo veľmi zlom technickom stave. Na tomto pracovisku sa každý rok vykoná viac 30 život zachraňujúcich transplantácií krvotvorných buniek (laicky označovaných ako transplantácia kostnej drene) a bezpočet vyšetrení a drobných zákrokov u detí s onkologickými a hematologickými ochoreniami (ako napr. leukémia), z celého Slovenska. Zastaralá liečebná a prístrojová technika, nedostatočné laboratórne vybavenie a takmer žiadne psychosociálne zázemie, to boli alarmujúce skutočnosti, ktoré si vyžadovali okamžité riešenie. Nárast počtu transplantácií a vykonávanie rizikovejších transplantácií viedlo z kapacitných dôvodov k postupnému zaraďovaniu väčšieho počtu detských pacientov na „waiting list“ (čakaciu listinu) a samozrejme aj k predlžovaniu hospitalizácií v dôsledku závažnejších potransplantačných komplikácií a preto nie je možné bez ďalšieho rozšírenia oddelenia zabezpečiť adekvátnu starostlivosť pre deti z celého Slovenska.

S ohľadom na alarmujúcu a už takmer neudržateľnú situáciu sa NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE spolu s vedením Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na čele s jej riaditeľom MUDr. Danielom Žitňanom rozhodla iniciovať rozsiahlu mediálnu kampaň spojenú s verejnou zbierkou na verejnoprospešný účel rekonštrukcie Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Prostredníctvom benefičných aktivít v roku 2010 a 2011 sa podarilo NADÁCIÍ KVAPKA NÁDEJE s významným prispením Ministerstva zdravotníctva SR, zabezpečiť na novú Transplantačnú jednotku kostnej drene viac ako 2,5 milióna Euro. Prostredníctvom takto získaných zdrojov, sa v DFNsP v Bratislave, podarilo v rekordne krátkom čase na Deň Detí t. j. 01. 06. 2011 otvoriť novo vybudovanú Transplantačnú jednotku kostnej drene, ktorá sa stala najmodernejším lekárskym pracoviskom pre choré deti z celého Slovenska.

Snaženie a aktivity NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE je teraz nasmerovaná na získanie finančných zdrojov na špičkové prístrojové vybavenie novej transplantačnej jednotky, tak aby spĺňala najvyššie požiadavky a  zvýšila tak šance na úspešnú liečbu a záchranu života detí s rakovinou krvi, ale aj iných nádorových chorôb.

Pomoc pri zlepšení diagnostických postupov a liečebných metód

Diagnostika a liečba detských leukémií a iných nádorových ochorení krvi,  je jedna z najprogresívnejšie sa vyvíjajúcich oblastí medicíny. Nové poznatky v oblasti genetiky, imunológie, podporné a hormonálnej liečby a transplantológie prispievajú k výrazne vyššej úspešnosti liečby rakoviny. Podmienkou zachovania európskeho, resp. svetového štandardu transplantačného centra hematologického a onkologického oddelenia Ústavu detských chorôb v Bratislave (t.j. nemocnica Kramáre) a tým aj zvyšovania kvality a úspešnosti liečebných procesov, je kontinuálne vybavovanie tohoto pracoviska najmodernejšou prístrojovou a laboratórnou technikou. Nákup potrebných prístrojov je jednou z priorít činnosti nadácie. Jedná sa hlavne o prístroje slúžiace k zrýchleniu diagnostiky leukémií a iných nádorových ochorení krvi, stanovení hodnôt krvného obrazu, prípravu niektorých krvných produktov a pod.

Cieľom nadácie je ďalej kontinuálne zabezpečovať a poskytovať finančné prostriedky, potrebné najme na nákup prístrojového vybavenia onkologického ústavu a ďalších onkologických pracovísk tak, aby prístrojová a laboratórna technika zodpovedala technologickým požiadavkám najmodernejších liečebných trendov v lekárskom obore – onkológia a transplantólogia.

Pomoc v oblasti psychosociálnej opatery

Liečba detských pacientov s poruchami tvorby krvi a nádorovými chorobami predstavuje dlhodobý liečebný proces. Niekoľkomesačný pobyt v nemocnici vyraďuje deti s rakovinou,  z kolektívu, záujmových krúžkov, obmedzuje ich kontakt s kamarátmi a rodinou. S ohľadom na tieto skutočnosti sa nadácia Kvapka Nádeje snaží pôsobiť aj v oblasti psychosociálnej opatery a to nasledovnou formou:

 • zlepšovanie celkového prostredia lôžkových, ambulantných a ostatných priestorov na oddeleniach detskej onkológie a hematológie Slovenských nemocníc
 • zlepšovanie materiálneho, výtvarného a interiérového vybavenia herní a učební
 • úhrada personálnych nákladov pre psychosociálnych pracovníkov, ktorí poskytujú odbornú pomoc,  na oddelení detskej onkológie a hematológie
 • organizovanie akcií pre deti s nádorovým ochorením v nemocniciach (Mikuláš a Vianočné slávnosti, veľkonočné balíčky, deň detí a pod.)
 • vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy detí diagnostikovaných s rakovinou, resp. iným nádorovým ochorením od 15 do 18 rokov (neuhrádzané štátom)
 • podpora účasti vyliečených detských pacientov, ktorí absolvovali liečbu nádorového ochorenia,  na liečebných pobytoch

Podpora vedeckých aktivít

Zlepšenie liečebných výsledkov je podmienené existenciou vlastnej výskumnej základne na oddelení detskej onkológie a hematológie, rovnako ako zapojením sa do rady medzinárodných výskumných projektov a grantových úloh. Nadácia Kvapka Nádeje sa snaží tieto aktivity podporovať tým, že poskytuje prostriedky na výskum účinkov nových liekov, realizáciu klinických štúdií, podporuje ďalšie vzdelávanie pracovníkov transplantačných týmov.

Podpora hemato–onkologických centier v regionálnych nemocniciach na celom Slovensku

S ohľadom na, nedostatočnú kapacitu a vybavenie regionálnych centier na liečbu detských onkologických a hematologických chorôb, plánuje v budúcnosti Nadácia Kvapka Nádeje podporovať regionálne centrá detskej onkológie nemocnica Banská Bystrici a nemocnica Košice, ako aj aktivity detských oddelení nemocníc po celej Slovenskej republike.

Prejsť na začiatok