Všeobecné podmienky projetku

Benefičný kalendár „POSOL O KVAPKU LEPŠÍCH SPRÁV“

(ďalej ako „Všeobecné podmienky účasti“)

Článok 1.
Všeobecné ustanovenia
 

1. Nadácia KVAPKA NÁDEJE bola založená v súlade so zákonom č. 34/2002 Z. z. o Nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a je zapísaná do registra nadácií, vedeného Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/963. Aktivity Nadácie KVAPKA NÁDEJE sú zamerané na podporu liečebných, školských, kultúrnych a sociálnych potrieb chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením. Prioritným cieľom Nadácie KVAPKA NÁDEJE je Pomoc pri financovaní výstavby a prístrojového vybavenia novej transplantačnej jednotky na hematologickom a onkologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch
 
2. Týmito Všeobecnými podmienkami účasti umožňuje Nadácia KVAPKA NÁDEJE prostredníctvom svojej internetovej stránky www.kvapkanadeje.sk podporiť dosiahnutie cieľov nadácie KVAPKA NÁDEJE a tým aj detskú onkológiu na Slovensku a to prostredníctvom kúpy benefičného kalendára „POSOL O KVAPKU LEPŠÍCH SPRÁV“ (ďalej ako „Kalendár“).

3. Tieto Všeobecné podmienky účasti sú záväzné pre všetkých záujemcov o kúpu Kalendára.
 
4. Výhradným účelom využitia finančného výnosu z predaja Kalendára je podpora cieľov Nadácie KVAPKA NÁDEJE a tým aj detskej onkológie na Slovensku.
5. Pre účely týchto Všeobecných podmienok účasti sa rozumie pod pojmami:
 
a) Kalendár – Benefičný kalendár „POSOL O KVAPKU LEPŠÍCH SPRÁV“ – reprezentatívny nástenný kalendár na rok 2015, v ktorom na umelecky stvárnených fotografiách prinášajú populárne osobnosti kultúrneho, športového a spoločenského života v spojení s deťmi, ktorým sú naše snahy venované, charitatívne posolstvo Nadácie Kvapka Nádeje
 
b) Dodávateľ – Nadácia KVAPKA NÁDEJE, Mierová 83, 821 05 Bratislava, zapísaná do registra nadácií, vedeného Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/963,
IČO: 42180058, číslo účtu: 0635171778/0900
 
c) Objednávateľ  – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v objednáva Kalendár prostredníctvom objednávkového formulára zverejneného na stránke www.kvapkanadeje.sk.
 
d) Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Objednávateľom a Dodávateľom v tomto dokumente. Objednávateľ momentom odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávateľ odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
 
e) Správca osobných údajov – nadácia KVAPKA NÁDEJE
 

Článok 2.
Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Objednávateľa Dodávateľom vo forme e-mailovej správy Objednávateľa zaslaného Dodávateľovi a/alebo vo forme Objednávateľom vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Dodávateľa a/alebo vo forme telefonickej objednávky Objednávateľa Dodávateľovi (ďalej len „objednávka“).

2. Záväzným akceptovaním objednávky Objednávateľa Dodávateľom je telefonické alebo e-mailové potvrdenie Dodávateľom Objednávateľovi o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky Objednávateľom a po overení dostupnosti a termínu dodania Kalendára požadovaného Objednávateľom označené ako „potvrdenie objednávky“. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Dodávateľa sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno Objednávateľa, poštovú a dodaciu adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady a spôsob prevzatia. Dodávateľ objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

4. V prípade, že Objednávateľ nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, je Dodávateľ oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 5,- EUR. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Objednávateľ nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

5. Kalendár je pri doprave bezpečne zabalený v krabici. Pri preberaní je Objednávateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, je Objednávateľ povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Dodávateľ. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka viď nižšie na stránke.

6. Objednávateľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi Dodávateľ Objednávateľovi písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

7. Objednávateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám Objednávateľ, ktorý je povinný zaslať nepoškodený a zabalený tovar na adresu Dodávateľa ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením Kalendára,  ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku Objednávateľ. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

8. V prípade, ak je vrátený Kalendár poškodený, opotrebovaný alebo neúplný, je Dodávateľ oprávnený vrátiť Objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, opotrebenia predmetného tovaru a to v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka.

9. Dodávateľ i má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak Kalendár nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s Objednávateľom na náhradnom plnení, alebo ak si Objednávateľ nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

Článok 3.
Povinnosti Dodávateľa

1. Dodať Kalendár v množstve, kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny Kalendáru.

2. Dodať Kalendár, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Dodávateľ nezodpovedá za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérom.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou Objednávateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérom.
4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou akéhokoľvek verejného obmedzenia, vyššej moci alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Článok 4.
Povinnosti Objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje:
1. Objednaný Kalendár prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť Dodávateľovi.
2. Zaplatiť za Kalendár kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.  

Článok 5.
Platobné podmienky

Kúpnu cenu za Kalendár na základe Objednávky môže Objednávateľ nasledovným spôsobom:
dobierka – úhrada kúpnej ceny pri prevzatí tovaru doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.
bankovým prevodom – platba bankovým prevodom z účtu Objednávateľ na účet Dodávateľa.
Hotovostná platba – úhrada kúpnej ceny v hotovosti pri prevzatí Kalendára v sídle Dodávateľa: Nadácia Kvapka Nádeje, Mierová 83, 821 05  Bratislava

Článok 6.
Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Objednávka je akceptovaná a expedovaná v lehote do 10 pracovných dní. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť Objednávateľ a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Dodávateľ dodáva svoje produkty prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta a.s.

Článok 7.
Záverečné ustanovenia
 

1. Podmienky neupravené týmito Všeobecnými podmienkami účasti sa riadia príslušnými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky.

2. Nadácia KVAPKA NÁDEJE nepreberá žiadne záruky za správnosť a dôveryhodnosť informácií uvedených na stránke www.kvapkanadeje.sk a online prezentácie Kalendára a neručí za ich  nepretržitú funkčnosť, aktuálnosť, bezpečnosť a bezchybnosť.

3. Nadácia KVAPKA NÁDEJE si vyhradzuje právo počas trvania projektu Benefičný kalendár „POSOL O KVAPKU LEPŠÍCH SPRÁV“ zmeniť Obchodné podmienky. V tomto prípade Nadácia KVAPKA NÁDEJE zabezpečí na stránke www.kvapkanadeje.sk v dostatočnom predstihu informovanie darcov o plánovaných zmenách.

4. Zmeny týchto Všeobecných podmienok účasti musia byť urobené písomnou formou a publikované najneskôr v 5. deň po ich vykonaní na internetovej stránke www.kvapkanadeje.sk , pričom takou publikáciu sa tieto zmeny stávajú aj účinné.

5. V prípade, že sa niektoré časti týchto Všeobecných podmienok účasti stanú neplatnými zostávajú ostatné podmienky Všeobecných podmienok účasti v platnosti.

Prejsť na začiatok

Pokračovaním v prehliadaní tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies. viac informácií

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť