Nadácia Kvapka Nádeje

Komu chceme pomôcť

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE bola založená za účelom zhromažďovania finančných prostriedkov určených predovšetkým k zaisteniu liečebných, školských, kultúrnych a sociálnych potrieb chorých detí, a to predovšetkým detí s rakovinou. V súlade s uvedeným verejnoprospešným účelom Nadácia vykonáva rôzne aktivity za účelom finančnej a materiálnej pomoci v nasledovných oblastiach:

• Pomoc pri financovaní prístrojového vybavenia a prevádzky Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Ústavu detských chorôb v Bratislave.
• Podpora hemato–onkologických centier v SR
• Pomoc v oblasti psychosociálnej opatery deťom s rakovinou, prioritne s hematologickými a onkologickými ochoreniami.

Po úspešných verejných zbierkach v rokoch 2010-2018, ktoré umožnili výstavbu novej Transplantačnej jednotky kostnej drene, ambulancie pre vysokodávkovú fototerapiu, rekonštrukciu a modernizáciu Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a Referenčného centra pre diagnostiku detských leukémií a lymfómov v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave, ako aj obstaranie nového technického vybavenia pre viaceré onkologické oddelenia a Národný register darcov kostnej drene SR a v súlade so zákonom o zbierkach, vyhlasuje Nadácia KVAPKA NÁDEJE novú verejnú zbierku na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia pod názvom "KVAPKA NÁDEJE PRE DETSKÚ ONKOLÓGIU", ktorej výnos bude použitý na území SR na podporu liečebných, školských, kultúrnych a sociálnych potrieb chorých detí a to predovšetkým detí postihnutých nádorovým ochorením.
Zbierka na obdobie od 01. 08. 2018 do 31. 07. 2019 bola povolená Rozhodnutím MV SR číslo SVS-OVS2-2018/22349 zo dňa 25. 07. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 26. 07. 2018 a je zapísaná v registri zbierok pod registrovým číslom zbierky 000-2018-22349.

Klinika detskej hematológie a onkológie Ústavu detských chorôb v Bratislave je priamou následníčkou najstaršej detskej nemocnice na Slovensku založenej pred viac ako 150 rokmi. Vďaka svojim dlhoročným tradíciám a medzinárodne uznanej odbornej erudícii svojich lekárov a sestier je stále významným článkom pediatrickej starostlivosti na Slovensku.
Klinika poskytuje odbornú pediatrickú starostlivosť pre všetky vekové kategórie detí od novorodeneckého veku až po dovŕšenie 19. roku života pacienta.

Viac ako polovica hospitalizovaných detí na klinike je mimobratislavská, pretože svojím špeciálnym zameraním na hematológiu, plní klinika úlohu špecializovaného pracoviska zabezpečujúceho diagnostiku a liečbu detí a adolescentov z celej Slovenskej republiky. Klinika je celoslovenským centrom pre transplantáciu kostnej drene.

Detská onkologická klinika vznikla v roku 2004 z Detského onkologického oddelenia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (nemocnica Kramáre). Od svojho vzniku v r. 1991 sa zameriava na komplexnú diagnostiku a liečbu malígnych chorôb (rakovina, zhubné nádory a pod.) v spolupráci s inými klinikami a oddeleniami DFNsP, Národným onkologickým ústavom a inými pracoviskami. V septembri 2009 sa pôsobnosť kliniky rozšírila a vznikla Klinika detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.
Klinika spolupracuje s ďalšími dvoma centrami detskej onkológie v nemocnici Banská Bystrica a nemocnica Košice, ďalej s so zahraničnými onkologickými pracoviskami v Čechách, ale aj s inými medzinárodnými pracoviskami, ako napr. s Nemocnicou sv. Anny vo Viedni, kde absolvovali študijný pobyt viacerí lekári kliniky

O kvapku lepší

O kvapku lepší

V prípade otázok alebo záujmu o informácie, resp. participáciu na projekte nás prosím kontaktujte.

Partnerský server

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Prázdna SMS na 830

PPC Marketing

Poďakovanie darcom

Poďakovanie darcom

Poďakovanie partnerom

Poďakovanie partnerom