Nadácia Kvapka Nádeje

Ciele nadácie

  Aktivity nadácie sú zamerané na:
 • Pomoc pri financovaní prístrojového vybavenia a prevádzky Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave
 • Pomoc pri zlepšení diagnostických postupov a liečebných metód
 • Pomoc v oblasti psychosociálnej opatery
 • Podpora vedeckých aktivít
 • Podpora hemato–onkologických centier v regionálnych nemocniciach na celom Slovensku

V roku 2010 bola transplantačná jednotka kostnej drene na hematologickom a onkologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch, ktorá je jediným miestom v Slovenskej republike kde sa od roku 1995 prevádzajú transplantácie kostnej drene, vo veľmi zlom stave. Na tomto pracovisku sa každý rok vykoná viac 30 život zachraňujúcich transplantácií krvotvorných buniek a bezpočet vyšetrení a drobných zákrokov u detí s onkologickými a hematologickými ochoreniami z celého Slovenska. Zastaralá liečebná a prístrojová technika, nedostatočné laboratórne vybavenie a takmer žiadne psychosociálne zázemie, to boli alarmujúce skutočnosti, ktoré si vyžadovali okamžité riešenie. Nárast počtu transplantácií a vykonávanie rizikovejších transplantácií viedlo z kapacitných dôvodov k postupnému zaraďovaniu väčšieho počtu detských pacientov na „waiting list“ (čakaciu listinu) a samozrejme aj k predlžovaniu hospitalizácií v dôsledku závažnejších potransplantačných komplikácií a preto nie je možné bez ďalšieho rozšírenia oddelenia zabezpečiť adekvátnu starostlivosť pre deti z celého Slovenska.

S ohľadom na alarmujúcu a už takmer neudržateľnú situáciu sa NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE spolu s vedením Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na čele s jej riaditeľom MUDr. Danielom Žitňanom rozhodla iniciovať rozsiahlu mediálnu kampaň spojenú s verejnou zbierkou na verejnoprospešný účel rekonštrukcie Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Prostredníctvom benefičných aktivít v roku 2010 a 2011 sa podarilo NADÁCIÍ KVAPKA NÁDEJE s významným prispením Ministerstva zdravotníctva SR, zabezpečiť na novú Transplantačnú jednotku kostnej drene viac ako 2,5 milióna Euro. Prostredníctvom takto získaných zdrojov, sa v DFNsP v Bratislave, podarilo v rekordne krátkom čase na Deň Detí t. j. 01. 06. 2011 otvoriť novo vybudovanú Transplantačnú jednotku kostnej drene, ktorá sa stala najmodernejším lekárskym pracoviskom pre choré deti z celého Slovenska.

Snaženie a aktivity NADÁCIE KVAPKA NÁDEJE je teraz nasmerovaná na získanie finančných zdrojov na špičkové prístrojové vybavenie novej transplantačnej jednotky, tak aby spĺňala najvyššie požiadavky a  zvýšila tak šance na úspešnú liečbu a záchranu života detských pacientov.

Pomoc pri zlepšení diagnostických postupov a liečebných metód

Diagnostika a liečba detských leukémií je jedna z najprogresívnejšie sa vyvíjajúcich oblastí medicíny. Nové poznatky v oblasti genetiky, imunológie, podporné a hormonálnej liečby a transplantológie prispievajú k výrazne vyššej úspešnosti liečby. Podmienkou zachovania európskeho, resp. svetového štandardu transplantačného centra hematologického a onkologického oddelenia II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice a tým aj zvyšovania kvality a úspešnosti liečebných procesov, je kontinuálne vybavovanie tohoto pracoviska najmodernejšou prístrojovou a laboratórnou technikou. Nákup potrebných prístrojov je jednou z priorít činnosti nadácie. Jedná sa hlavne o prístroje slúžiace k zrýchleniu diagnostiky leukémií, stanovení hodnôt krvného obrazu, prípravu niektorých krvných produktov a pod.

Cieľom nadácie je ďalej kontinuálne zabezpečovať a poskytovať finančné prostriedky, potrebné najme na nákup prístrojového vybavenia tohoto pracoviska tak, aby prístrojová a laboratórna technika zodpovedala technologickým požiadavkám najmodernejších liečebných trendov v lekárskom obore - transplantólogia.

Pomoc v oblasti psychosociálnej opatery

Liečba detských pacientov s poruchami tvorby krvi predstavuje dlhodobý liečebný proces. Niekoľkomesačný pobyt v nemocnici vyraďuje deti z kolektívu, záujmových krúžkov, obmedzuje ich kontakt s kamarátmi a rodinou. S ohľadom na tieto skutočnosti sa nadácia Kvapka Nádeje snaží pôsobiť aj v oblasti psychosociálnej opatery a to nasledovnou formou :

 • zlepšovanie celkového prostredia lôžkových, ambulantných a ostatných priestorov na oddeleniach detskej onkológie a hematológie Slovenských nemocníc
 • zlepšovanie materiálneho, výtvarného a interiérového vybavenia herní a učební
 • úhrada mzdy psychosociálnych pracovníkov na oddelení detskej onkológie a hematológie
 • organizovanie akcií pre deti v nemocniciach (Mikuláš a Vianočné slávnosti, veľkonočné balíčky, deň detí a pod.)
 • vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy chorých detí od 15 do 18 rokov (neuhrádzané štátom)
 • podpora účasti vyliečených detských pacientov na liečebných pobytoch

Podpora vedeckých aktivít

Zlepšenie liečebných výsledkov je podmienené existenciou vlastnej výskumnej základne na oddelení detskej onkológie a hematológie, rovnako ako zapojením sa do rady medzinárodných výskumných projektov a grantových úloh. Nadácia Kvapka Nádeje sa snaží tieto aktivity podporovať tým, že poskytuje prostriedky na výskum účinkov nových liekov, realizáciu klinických štúdií, podporuje ďalšie vzdelávanie pracovníkov transplantačných týmov.

Podpora hemato–onkologických centier v regionálnych nemocniciach na celom Slovensku

S ohľadom na, nedostatočnú kapacitu a vybavenie regionálnych centier na liečbu detských onkologických a hematologických chorôb, plánuje v budúcnosti Nadácia Kvapka Nádeje podporovať centrá detskej onkológie v Banskej Bystrici a Košiciach ako aj aktivity detských oddelení nemocníc po celej Slovenskej republike.

O kvapku lepší

O kvapku lepší

V prípade otázok alebo záujmu o informácie, resp. participáciu na projekte nás prosím kontaktujte.

Partnerský server

Dve percentá z dane na Pravda.sk

Prázdna SMS na 830

PPC Marketing

Poďakovanie darcom

Poďakovanie darcom

Poďakovanie partnerom

Poďakovanie partnerom